AMSTERDAM, Jacob Honigstraat 49

Jacob Honigstraat 49 , 1035 XW,AMSTERDAM, Netherlands
€419.000,-
 • Beschrijving
 • Adres
 • Details
 • Plattegrond

Beschrijving

“this property is listed by a MVA Certified Expat Broker” English version below.

Bent u op zoek naar een karaktervolle hoekwoning uit de dertiger jaren, welke u geheel naar eigen inzicht kan inrichten?
Houdt u van een huis met een diepe verrassende tuin, gelegen aan open water, met fruitbomen, terrassen, tuinhuis en een prieel?
Deze woning hebben wij voor u te koop.

De ruime hoekwoning ligt in een gezellige kinderrijke straat in het vriendelijke Amsterdam Noord, grenzend aan het natuur- en recreatiegebied ’t Twiske en op fiets afstand van het hippe NDSM kwartier en de veerponten naar Amsterdam Centrum. Het winkelcentrum Molenwijk en een drietal scholen liggen op loopafstand van het huis. Daarnaast is deze woning zeer goed bereikbaar zowel via openbaar vervoer, als per auto.
Het huis beschikt als enige in de straat over een eigen parkeerplaats, naast dat het parkeren in dit gebied voorlopig nog gratis is.
De woning is gelegen op eigen grond (perceel 142 m2), daarnaast beschikt de woning over een extra perceel tot aan de sloot. Hierdoor is de onder architectuur aangelegde en afgesloten tuin zeer diep, met gevarieerde winterharde bloeiende planten en bomen, gelegen aan het water.
Binnen 10 minuten bereikt u met uw boot vanuit de woning de molen aan de Stooterplas.
De verkoper heeft sinds 1977 het extra perceel van de gemeente Amsterdam in gebruik en in onderhoud.

De buitenzijde van de woning is zeer goed onderhouden, met een nieuwe zinken dakgoot en zinkendak aan de voorzijde. De binnenzijde is 1977 geheel gerenoveerd (elektra, badkamer, isolatie muren/plafonds, dakkapellen, kamer tweede verdieping) en na 42 jaar gebruik weer casco gemaakt. De woning is geheel gestukadoord, zodat u het casco direct kan aankleden, en direct kunt genieten van de aangelegde tuin.
In voorjaar 2019 is de woning door een architect grondig aangepakt.
Dit heeft geresulteerd in een uitbouw aan de achterzijde en aan de zijkant van de begane grond. Tevens zijn de tweede en derde verdieping grondig aangepakt. De artist impressions van de begane grond zijn gebaseerd op de tekeningen van de architect.
Indien gewenst wordt de woning geleverd met een recentelijk verstrekte bouwvergunning, waardoor er een woning ontstaat van 123 m2, met behoud van een zeer diepe tuin aan het water.

Begane grond:
Vanuit de entree met een ruime gang en separate toilet, de meterkast, betreedt u de woonkamer. Elke ochtend, ook in wintertijd is de woonkamer zonovergoten. De open huidige Bulthaup keuken is aan de tuinzijde van de woning gelegen.
De woonkamer is voorzien van hardhouten schuifpui, welke toegang geeft aan de tuin, via een bordes.
De zeer diepe, brede en besloten achtertuin is op het noordoosten gelegen en biedt gedurende alle seizoenen van het jaar volop zon op de verschillende terrassen.

Eerste verdieping: via een trap in de hal van de begane grond bereikt u de overloop van de eerste verdieping, alwaar drie slaapkamers en een grote casco badkamer waarbij een dakkapel en kunststof ramen zijn gesitueerd.
De twee slaapkamers aan de tuinzijde zijn over de gehele breedte van slaapkamers voorzien van hard houten kozijnen. De raamkozijnen van de slaapkamers aan de zijkant van het huis zijn tevens van hardhout.

Tweede verdieping: via de overloop bereikt u via een vaste ronde trap de tweede verdieping, alwaar een vierde kamer is gesitueerd.
De architect heeft deze kamer vergroot met een royale dakkapel over de gehele achterzijde, waardoor er ruimte ontstaat voor een tweede badkamer, naast een master bedroom.

Bijzonderheden:
• casco hoek woning met bouwtekening/vergunning;
• een straat met gezellige dertiger jaren huizen, gelegen aan ’t Twiske;
• goedgekeurde uitbouw mogelijkheden op begane grond, tweede en derde verdieping;
• gelegen op eigen grond, dus geen erfpacht kosten.
gebouwd omstreeks 1937

Achtertuin:
• 63 m2 (9.0 m diep en 7.0 m breed) eigen grond;
• 128 m2 (16 m diep en 8.0 breed) in gebruik en in onderhoud maar niet in eigendom.

Isolatie
• dubbel glas;
• spouwmuur isolatie;
• energie label 2018: “D”.

Verwarming:
• Atag cv ketel, 2013, 10 jaar garantie op basis jaarlijks onderhoud;
• Boiler in keuken.

Oplevering in overleg. Kan snel.

Verkoper:
“Sinds 1977 hebben wij deze karakteristieke woning met liefde bewoond en onderhouden. De weelderige tuin en de ligging van het huis aan de rand van ’t Twiske droegen bij aan het woongenot. De mooie herinneringen aan het lieve hoekhuis met de rode pannen zijn voor ons gezin onuitwisbaar.”

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

———————————————————————————————————————————————-
Are you looking for a characteristic corner house from the thirties, which you can design entirely according to your own wishes?
Do you like a house with a deep surprising garden, situated on open water, with fruit trees, terraces, a garden shed and a gazebo?
We have this house for sale for you!

This spacious corner house is located in a cozy street in the friendly Amsterdam North, adjacent to the nature and recreation area ‘t Twiske and on bike distance from the trendy NDSM quarter and ferries to Amsterdam Centre. The Molenwijk shopping center and three schools are within walking distance of the house. In addition, this house is easily accessible both by public transport and by car.
This home is the only one in the street with a private parking space, besides that the parking in this area is free for now.
Located on private land (plot approx. 142 m2), in addition, the house has an extra plot up to the water. This makes the architecturally landscaped and enclosed garden very deep, with varied hardy flowering plants and trees, located on the water.
Within 10 minutes you can reach the mill at the Stooterplas by boat.
Since 1977 the seller has had the extra plot of land of the municipality of Amsterdam in use and in maintenance.

The outside of the house is very well maintained, with a new zinc gutter and zinc roof at the front. The inside was completely renovated in 1977 (electricity, bathroom, insulation walls / ceilings, dormers, room second floor) and after 42 years of use, made casco again. The house is completely plastered, so you can dress up the casco directly, and enjoy the landscaped garden.
In spring 2019, the house was thoroughly renovated by an architect.
This has resulted in an extension to the rear and side of the ground floor. Also, the second and third floor have been thoroughly renovated. The artist’s impressions of the ground floor are based on the drawings of the architect.
If desired, the house will be delivered with a recently granted building permit, creating a home of 123 m2, while maintaining a very deep garden by the water.

Ground floor:
From the entrance with a spacious hallway, the meter cupboard, and separate toilet, you enter the living room. Every morning, even in winter time, the living room is sunny. The current open Bulthaup kitchen is located on the garden side of the house.
The living room has hardwood sliding doors, which gives access to the garden via a platform.
The very deep, wide and private backyard is located on the northeast and offers plenty of sun on the various terraces during all seasons of the year .

First floor: via a staircase in the hall of the ground floor you reach the landing of the first floor, where three bedrooms and a large hull bathroom with a dormer window and plastic windows are located.
The two bedrooms on the garden side have hardwood frames over the entire width of bedrooms. The window frames of the bedrooms on the side of the house are also made of hardwood.

Second floor: through the landing you reach the second floor, where a fourth room is situated via a fixed round staircase.
The architect has enlarged this room with a large dormer over the entire rear, creating space for a second bathroom, next to a master bedroom.

Details:
• airframe corner house with building plan/licence;
• a street with cozy thirties homes, located on ‘t Twiske;
• approved expansion possibilities on ground floor, second and third floor;
• located on own land, so no lease costs.
built in 1937

Backyard:
• 63 m2 (9.0 m deep and 7.0 m wide) own land;
• 128 m2 (16 m deep and 8.0 wide) in use and maintenance but not the owner.

Insulation
• double glazing;
• wall insulation;
• energy label 2018: “D”.

Heating:
• Atag boiler, 2014, 10-year guarantee on the basis of annual maintenance;
• Boiler in kitchen.

Delivery in consultation. Can be done quickly.

Message from the seller:
“Since 1977 we have lived and maintained this characteristic house with love. The lush garden and the location of the house on the outskirts of ‘t Twiske contributed to the living pleasure. The beautiful memories of the sweet corner house with the red pans are indelible for our family.”

We have compiled this information with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surfaces given are indicative. The NVM conditions apply.

 • Adres: Jacob Honigstraat 49
 • Stad: Amsterdam
 • Postcode / Postcode: 1035 XW AMSTERDAM
 • land: Nederland het

Detail

Bijgewerkt op juli 4, 2019 op 12:00 am

 • Prijs: €419.000,-
 • Eigenschap Grootte: 90 m²
 • Bouwjaar: 1937
 • Eigenschapstatus: Onder bod

Plattegronden

Plattegrond 1

Plattegrond 2

Plattegrond 3

Plattegrond 4

Plattegrond 5

Plattegrond 6

Plattegrond 7